बंधने तोडू...

प्रसाद शिरगांवकर

भूतकाळाची नकोशी बंधने तोडू
वर्तमानाशी नव्याने नाळ या जोडू

कालचे जे भूत होते कालचे होते
`काल' साठी मी सुखांचा `आज' का सोडू

रेखुया जे पाहिजे ते जीवनामध्ये
जी नकोशी सर्व पाने या चला खोडू

साकडे घालू नव्या आकाशगंगांना
नेहमीच्या खिन्ना वाटांना अता मोडू

आसमंताचा नव्याने वेध घेण्याला
भोवताली गुंफलेले कोष या फोडू

Average: 5.4 (5 votes)