आठवणीतला पाऊस

मी नसताना जेंव्हा तू माझ्या गावी गेला असशील...

Average: 9.5 (2 votes)