प्रसाद शिरगांवकर

वेगळा आवाज माझा वेगळा माझा गळा
राहुनी गर्दीतही या राहतो मी वेगळा

बाटलेले सूर सारे आज माझ्या भोवती
त्या सुरांच्या मध्यभागी सूर माझा सोवळा

मी कधी मागीतली नाही तुझी तारांगणे
का तरीही भोगतो त्या तारकांच्या मी झळा

आजही तोडून गेले ते फुलांच्या पाकळ्या
आसवांनी सिंचतो मी आजही माझा मळा

राहिली माझी इथे ना राखही आता जरी
का पुन्हा दारात यावा हा भुकेला कावळा

Average: 7.6 (7 votes)