धडाम धुडुम धुम धुम

प्रसाद शिरगांवकर

धडाम धुडुम धुम धुम
धडाम धुडुम धमु धुम

पाउस आला सर सर सर
वेचुया गारा भर भर भर
पाण्यात नाचु गर गर गर
पाणी उडे छम छम...
धडाम धुडुम धुम धुम

ढगांत झाली गड गड गड
विजेची झाली कड कड कड
मनात झाली धड धड धड
वारा वाहे सुम समु ...
धडाम धुडुम धुम धुम

धडाम धुडुम धुम धुम
धडाम धुडुम धमु धुम

Average: 7.5 (21 votes)