अरे पावसा पावसा

प्रसाद शिरगांवकर

तेंव्हा कोसळत नाही
जेंव्हा हवासा हवासा
कोसळून पूर येतो
जेंव्हा नकोसा नकोसा

तुझे येणे तुझे जाणे
आणे डोळ्यातुन पाणी
तुझे असणे, नसणे
उरी उसासा उसासा....

अरे पावसा पावसा
कसे वागणे हे तुझे
पूर होणे, दूर जाणे
तुझा कशाचा भरोसा?

Average: 6.9 (16 votes)